Helsingin hulevesistrategiaa jalkautetaan Kuninkaantammen asuinalueella

kuninkaantammi_keskustapiirros

Kuninkaantammesta rakentuu värikäs jalankulkukaupunki, jossa hulevesiratkaisuista tehdään näkyvä ja luonnollinen osa katukuvaa. (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2011)

Kaarelan kaupunginosassa Luoteis-Helsingissä sijaitseva Kuninkaantammi on Helsingin vuonna 2008 voimaan tulleen hulevesistrategian pilottikohde. Vanhalle teollisuusalueelle rakennetaan ekologisesti kestävä kaupunkimainen asuinalue, jossa hulevesien hallinta toteutetaan luonnonmukaisin menetelmin.

Kuninkaantammen asuinalueen suunnittelussa esitetään ratkaisuja, joiden avulla sade- ja sulamisvesiä hyödynnetään, imeytetään ja viivytetään ennen niiden johtamista ojien kautta Mätäjokeen ja Vantaanjokeen. Ensimmäisen alueen asemakaava on jo hyväksytty valtuustossa, ja keskusta-alueen asemakaavaehdotus etenee kaupunginvaltuustoon arviota vuoden 2014 alussa. Alueen rakentaminen alkaa vuosien 2014-2015 aikana.

Sadepuutarhoja, vihreitä kattoja ja kasvillisuuspainanteita

sadepuutarhaa

Sadepuutarhat ovat matalia painanteita, joissa esiintyy kasvillisuutta eri intensiteeteillä. (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto n.d.)

Hulevesien johtamismenetelmät tulevat näkymään Kuninkaantammessa katukuvaan integroituina teknisluontoisina ratkaisuina, kuten erilaisina altaina ja kivipuroina katujen varsilla, kasvillisuuspainanteina, suurina puina, viherkattoina rakennuksissa ja sadepuutarhoina tonteilla. Eri menetelmien keskeisimpiä tavoitteita ovat virtaamapiikkien myöhentäminen, kokonaisvalunnan vähentäminen sekä mahdollinen vedenlaadun parantaminen.

Kuninkaantammen hulevesiratkaisut ovat suhteellisen uutta Helsingissä: Avoimia vesiaiheita ei olla aiemmin juuri nähty asuinalueilla tai puistoissa, sillä ne on usein ajateltu ongelmallisiksi muun muassa pelättyjen hajuhaittojen takia. Vähän tilaa vievät perinteiset viemäriratkaisut ovat taas tilan puolesta olleet kätevä ratkaisu tiiviissä kaupunkirakenteessa. Vuodesta 2008 lähtien Helsingin hulevesistrategia on määrännyt hulevesien hallinan prioriteetit, joten sekaviemäreitä ei enää juurikaan rakenneta. Tänä päivänä hulevesiratkaisut määräytyvät paljolti paikan asettamien lähtökohtien mukaan; onko mahdollista imeyttää tai tilaa viivyttää, onko lähellä viheralueita jonne rakentaa painanteita?

Asemakaavamääräykset ohjaavat hulevesien hallintaa

Kuninkaantammen asemakaavaan on sisällytetty muun muassa seuraavanlaisia määräyksiä alueen hulevesien hallinnalle:

Kattopuutarhat tasoittavat virtaamapiikkejä ja vähentävät kokonaisvaluntaa. (Helsingin kaupunkisunnitteluvirasto n.d.)

  • Kortteleissa viivytettävien hulevesien määrän minimivaatimus on 0,5m3/100m2 kovaa läpäisemätöntä pintaa kohden
  • Hulevesien viivytys tulee ensisijaisesti järjestää korttelin tonttien yhteisinä sadepuutarhoina
  • Viherkattoja tulee tehdä kaikkiin yksikerroksisiin rakennusosiin, talousrakennuksiin, pyöräkatoksiin ym.

Hulevesien viivytystilavuus on ollut kaavamääräyksenä useissa kaavoissa eri kaupungeissa jo nyt, kun taas sadepuutarhat ovat Kuninkaantammen oma määräys. Kuninkaantammen kaavamääräys yksikerroksisten rakennusosien ja katosten viherkatoista sekä koulurakennuksen viherkatosta on Helsingissä ensimmäisiä, joka liittyy hulevesien viivyttämiseen. Viherkatoista on määrätty tähän mennessä joissakin kaavoissa, mutta lähinnä kaupunkikuvallisista syistä.

Kosteikkopuiston hulevesiratkaisujen kustannusvertailu puoltaa luonnonmukaisia menetelmiä

Kuninkaantammen hulevesiä johdetaan asuinalueen viereen tehtävään kosteikkopuistoon, Helene Schjerfbeckin puistoon. Puiston hulevesien hallinnan vaihtoehdoista tehtyjen kustannusarvioiden mukaan luonnonmukainen hulevesien hallinta olisi jopa kolme kertaa edullisempaa toteuttaa perinteisiin putkimenetelmiin verrattuna.

 

LÄHTEET

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2011. Kuninkaantammi – kestävästi keskuspuiston kainalossa. https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/esitteet/esite_2011-3_fi.pdf

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto n.d. Suunnitelmat – Kuninkaantammi. Viitattu 25.9.2013. https://ksv.hel.fi/fi/projektisivu/kuninkaantammi/hulevedet

Kuisma, K. 2011. Menetelmiä hulevesitulvariskien hallintaan – Kuninkaantammi.
https://www.ymparisto.fi/download/Kuninkaantammi_Kuismapdf/4a5e44d2-2cf9-4980-92cc-a16996f3156d/36655

Kari Harju 2013. Projektipäällikkö, rakennusvirasto, Helsingin kaupunki. Henkilökohtainen tiedonanto 8.3.2013.

Suvi Tyynilä 2013. Projektipäällikkö, kaupunkisuunnitteluvirasto, Helsingin kaupunki. Henkilökohtainen tiedonanto 24.9.2013.

Tervonen, J. 2013. Helsingin kuninkaantammen ojavesien laatu ja sosiaalisen ympäristön merkitys kaupunkivesille hulevesistrategian pilottialueella. Helsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen laitos. Pro gradu -tutkielma. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/38331/gradu_tervonen.pdf?sequence=2

AIHEESTA MUUALLA

Ilmasto-opas.fi (18.3.2014): Helsingin Kuninkaantammeen rakennetaan luonnonmukaisia hulevesijärjestelmiä.

 

26.9.2013

Print Friendly, PDF & Email