Helsingin tulvaohje kannustaa oma-aloitteiseen tulviin varautumiseen

Helsingin kaupungin vuonna 2013 julkaisema tulvaohje kertoo, miten Helsingin tulvavaara-alueiden asukkaat voivat suojata omaisuuttaan merivesi- ja vesistötulvia vastaan. Ohje selventää myös, miten tulviin on mahdollista varautua etukäteen sekä mitkä ovat asukkaan, kiinteistönomistajan ja vuokralaisen vastuut tulvan sattuessa. Kiinteistöjen oma-aloitteisen varautumisen toivotaan hyödyttävän asukkaiden ohella koko kaupunkia tulvatilanteessa.

Helsingin kaupungin tuoreen tulvaohjeen tarkoituksena on ohjeistaa, miten erilaisiin tulviin on mahdollista varautua ennakkoon ja miten omaisuuttaan voi suojella tulvia vastaan. Kesän 2013 aikana tulvavaara-alueille postitetusta ohjeesta on jo saatu positiivista palautetta asukkailta. Kiinteistöjen ohjeistaminen tulvatilanteita varten nähtiin yksimielisesti tarpeellisena Helsingin tulvastrategian seurannassa, josta aloite ohjeen tekemiseen alun perin lähti.

Pääkaupunkiseudun rannikko on merkittävää tulvariskialuetta

Suomessa on vielä tähän mennessä vältytty toistuvilta suurtulvilta, mutta arvioiden mukaan voimakkaammat tulvat lisääntyvät tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen myötä. Tähän mennessä suurin mitattu tulvakorkeus Helsingissä on 170 cm, joka mitattiin tammikuussa 2005 (N2000-korkeusjärjestelmä). Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus on määrittänyt Helsingin ja Espoon rannikkoalueen merkittäväksi tulvariskialueeksi. Tulvariskin merkittävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon tulvien todennäköisyys sekä niistä mahdollisesti aiheutuvat vahingot.

Tulvaohje postitettiin heinäkuun 2013 aikana kaikille niille kiinteistöille, jotka sijaitsevat noin kahden metrin korkeudella rantaviivasta tai alempana. Ohje on luettavissa myös sähköisesti, ja nettiversiota tullaan päivittämään säännöllisesti kaupunkisuunnitteluviraston toimesta. Ohjeen saaneille tulvavaara-alueen kiinteistöille syksyn 2013 aikana tehtävän kyselyn tuloksien pohjalta arvioidaan, miten ohjeistusta voidaan edelleen kehittää eteenpäin ja tarvitaanko lisätoimenpiteitä tiedon perille viemiseksi.

Ohje selventää myös vastuunjakoa tulvatilanteessa

Helsingin kaupunki toivoo selkeiden neuvojen kannustavan kiinteistöjä oma-aloitteiseen tulviin varautumiseen. Esimerkiksi pelastuslaitoksen kapasiteettia ajatellen koko kaupungin tilanne helpottuu tulvatilanteessa, jos siihen on osattu varautua ennakkoon mahdollisimman hyvin. Ohje pyrkii lisäksi selventämään usein riittämättömiä tietoja vastuunjaosta: yksityisten kiinteistöjen tulvansuojelusta aiheutuviin kustannuksiin kaupunki ei osallistu, vaan vastuu on kiinteistön omistajalla ja asukkailla. Vakuutusyhtiöiltä voi saada korvausta tulvavahingosta, mikäli rakennus on vakuutettu tulvan varalta.

Vastaavanlaisia tulvaohjeita on julkaistu aiemmin muun muassa Suomen ympäristökeskuksen, Ilmatieteen laitoksen ja pelastuslaitoksien sivuilla. Kuntien sivuilla ohjeita on toistaiseksi melko vähän, mutta esimerkiksi Rovaniemen kaupungilla on omansa – sitä käytettiin myös Helsingin tulvaohjeen pohjana.

Tulvaohjeen kustannukset: 3800 € ja virkatyöpanos

Tulvaohje on Helsingin kaupungin virastojen laajan yhteistoiminnan tulos. Ohjeen kustannukset tulivat sen painatuksesta (3199€) sekä postituksesta noin 700 kiinteistölle (à 0,85€).Tulvavaara-alueella on kaupungin omia kiinteistöjä lisäksi noin 500 kappaletta, mutta niihin tiedottaminen on hoidettu virastojen toimesta erikseen. Painatuskustannuksella ohjeita saatiin 20 000 kappaletta, joten lisätilausta ei tarvinne tehdä lähivuosien aikana. Ohjeen sisältö ja ulkoasu muodostuivat virkatyönä.

 

LÄHTEET

Helsingin kaupungin tulvaohje (2013). Helsingin kaupunki. https://www.hel.fi/static/helsinki/julkaisut/Tulvaohje_suo_17062013.pdf

Helsingin kaupungin tulvastrategia (2008). Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2010:1. https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2010-1.pdf

Paula Nurmi 2013. Ympäristötarkastaja, ympäristökeskus, Helsingin kaupunki. Henkilökohtainen tiedonanto 21.8.2013.

Ina Liljeström 2013. Projekti-insinööri, talous- ja suunnittelukeskus, Helsingin kaupunki. henkilökohtainen tiedonanto 20.9.2013.

AIHEESTA MUUALLA

Tulviin varautumiseen liittyviä toimintaohjeita ja oppaita kootusti ymparisto.fi -sivustolla.

Ilmasto-opas.fi (12.2.2014): Helsingin tulvaohje neuvoo kaupunkilaisia tulvien torjunnassa

 

20.9.2013

Print Friendly, PDF & Email

Tulvaohjeen neuvoja meri- ja vesistötulviin varautumiseen. (Helsingin tulvaohje 2013)