Vantaalla rakennuslupahakemuksissa edellytetään hulevesisuunnitelmaa

Rakennusvalvonnan aktiivinen rooli rakennuttajien ja suunnittelijoiden ohjaajana mahdollistaa hulevesien hallinnan huomioon ottamisen jo suunnittelun alkuvaiheessa.

Vantaalla uusilla asemakaava-alueilla on pyritty esittämään huleveden viivytys- ja käsittelyvaatimukset kaavamääräyksissä tai rakentamisohjeessa ja lähiympäristösuunnitelmassa. Rakennus- ja toimenpidelupakäsittelyssä rakennusvalvonta edellyttää, että asemakaavan vaatimukset toteutuvat ja rakentamisen säännöksiä noudatetaan.

Nykyisillä asemakaava-alueilla kaavamääräyksissä ei aina ole annettu ehtoja huleveden käsittelylle. Kunnallisteknisessä lausunnossa voidaan kuitenkin asettaa vaatimuksia huleveden hallinnalle.

Kaikissa rakennushankkeissa on esitettävä lupahakemuksessa pääsuunnittelijan allekirjoittama hulevesisuunnitelma. Hulevesien hallinnan periaate esitetään rakennuslupavaiheessa ja toteutussuunnitelma vaaditaan lupaehtona ennen rakennustyöhön ryhtymistä. Mahdolliset hulevesien hallintaan ja luonnonolosuhteisiin liittyvät määräykset ja ehdot määritellään kuntatekniikan keskuksen ja/tai ympäristökeskuksen lausunnossa. Lausunnoissa määritellään imeyttämiseen liittyvät reunaehdot, hulevesien pidättämisen parametrit ja annetaan mitoitusohjeet suunnittelua varten. Poikkeamisluvan myöntämisen yhteydessä voidaan myös antaa määräyksiä huleveden hallintaan.

Rakennusluvissa on mahdollista antaa tapauskohtaisia hulevesien hallintaa edistäviä määräyksiä, vaikka painopisteen tulisi olla asemakaavan määräyksissä. Täydennys- ja korjausrakentamisessa lupaprosessien yhteydessä voidaan esimerkiksi määrätä ojien ja muiden vedenpoistumisreittien säilyttämisestä tonteilla ja tonttien rajoilla. Kaupunkirakenteen tiivistämisessä otetaan huomioon veden kulkureittien säilyttäminen.

Mitä aikaisemmin suunnittelussa otetaan hulevesien hallinta huomioon, sitä helpommin vesien kokonaisvaltainen ja luonnonmukainen hallinta onnistuu. Rakennuslupakäsittelyn ennakkoneuvottelussa suunnittelija voidaan ohjata ottamaan yhteyttä kuntatekniikkaan hulevesien hallinnan reunaehtojen määrittelemiseksi. Rakennusvalvonnan aktiivinen rooli suunnittelutyön alussa saa rakennuttajat ja suunnittelijat huomioimaan hulevedet hyvissä ajoin.

Tilanteissa, joissa hulevesien käsittely ja johtaminen poikkeaa Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D1 määräyksistä, lupapäätöstä tehtäessä voidaan harkita vähäistä poikkeamista rakentamismääräyksistä. Poikkeaminen on perusteltava lupaa haettaessa.

15.4.2013

Print Friendly, PDF & Email