Hulevesityöryhmä kehittää hulevesien hallinnan työkaluja Vantaalla

Vantaan kaupungin hulevesityöryhmä koostuu maankäytön, rakentamisen ja ympäristöalan osaajista. Yksi suurimmista hyödyistä on ollut mahdollisuus vapaamuotoiseen keskusteluun yhteisistä linjoista ja periaatteista, sekä lisääntynyt ymmärrys hulevesien hallinnasta ja hallinnan tarpeesta.

Yhteistyötä alan osaajien kesken

Vantaalla on kokoontunut vuodesta 2007 lähtien hulevesityöryhmä, joka koostuu Vantaan kaupungin maankäytön, rakentamisen ja ympäristöalan osaajista. Kokouksiin osallistuu noin 15-20 ihmistä ja niitä pidetään 2-6 kertaa vuodessa.

Hulevesien hallinta on tärkeä ottaa huomioon heti kaavoituksen alkuvaiheessa ja kohteiden suunnittelun ja rakentamisen aikana. Kun kaikilla prosessissa mukana olevilla on yhteinen kanta ja tieto hulevesien hallinnasta, rakentajia ja tonttien omistajia osataan ohjeistaa oikein ja heitä kohdellaan yhtenäisesti. Hulevesityöryhmän tehtävänä on myös luoda yhtenäisiä toimintatapoja, joita noudatetaan yhdessä konsulttien kanssa.

Kuva 1. Hulevesityöryhmän kokoonpano.

Lisääntynyt tiedonkulku ja yhteistyö toimijoiden välillä

Hulevesityöryhmässä tiedon jakaminen helpottuu eri toimijoiden kesken ja tulevista hankkeista voidaan tiedottaa hyvissä ajoin. Kokouksissa keskustellaan myös valtakunnallisista hulevesiasioista ja seurataan Vantaan hulevesiohjelman toteutumista.

Hulevesiryhmän kokouksiin kutsutaan tarvittaessa edustajia  Vantaan naapurikunnista, valtion hallinnosta sekä alan yrityksistä. Ryhmä tekee tiivistä yhteistyötä myös Helsingin ja Espoon hulevesityöryhmien kanssa. Kokouksiin ja infotilaisuuksiin kutsutaan muiden kaupunkien edustajia ja yhteisiä ekskursioita järjestetään niin Vantaalle kuin muualla sijaitseviin hulevesikohteisiin. Vierailuita on tehty muun muassa Hampuriin, Hannoveriin, Nummelan kosteikoille, Porin tulvakohteisiin ja Viikin ekokylään.

Sujuvaa yhteistyötä ja vapaamuotoista keskustelua

Mahdollisuus vapaamuotoiseen keskusteluun yhteisistä linjoista ja periaatteista on ollut työryhmän tapaamisten suurin hyöty. Työskentely yhdessä on lisännyt hulevesityöryhmän osapuolien ymmärrystä hulevesien hallinnasta ja niiden hallinnan tarpeesta. Ryhmässä keskustellen hankkeiden toteutus on saatu sujuvammaksi. Myös kunnossapidon näkökulma on saatu laajempaan tietoisuuteen keskustelujen perusteella.

Kokouksissa käsiteltyjen asioiden kirjo on runsas, ja esimerkiksi seuraavia aiheita on niissä otettu esille:

 • Hulevesien käsittelyyn liittyen käynnissä olevien hankkeiden selvitys- ja suunnittelutöitä
 • Vantaan pienvesistä huolehtiminen, pienvesiohjelma ja pienvesiselvitys
 • Vantaan vesienhoidon tavoitteet
 • Valuma-alueselvitykset
 • Rakennusjärjestyksen päivitys yhdessä Espoon ja Helsingin kanssa
 • Hulevesikortin suunnittelu rakennushankkeitten lähtötietojen keräämistä varten rakennusvalvonnalle. Tavoitteena on yhtenäistää käytäntöjä yhdessä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa.
 • Tulva-asioista tiedottaminen
 • Koulutustarpeiden kartoitus
 • Hulevesien käsittelystä aiheutuvat kustannukset ja korvausvelvolliset
 • Liikenne- ja logistiikka-alueiden hulevedet
 • Käytettävien mitoitusperiaatteiden valmistelu
 • Hulevesirakenteiden seuranta niiden toimivuudesta ja kannattavuudesta
 • Viherkatot
asukastilaisuus_2

Kuvat 2 ja 3. Vantaan ja Helsingin hulevesityöryhmät tutustuvat Vantaalla Koisotien lumien vastaanottopaikkaan.

 

LISÄTIETOA

Vantaan kaupungin vesihuollon suunnittelupäällikkö Marika Orava marika.orava@vantaa.fi

 

16.10.2014

Print Friendly, PDF & Email