Kaupungin lämpötilaerot

Yhä suurempi osa maapallon ihmisistä asuu kaupungeissa. Arvioiden mukaan kaupungeissa asuvan väestön määrä ylitti maaseudulla asuvan väestön määrän viime vuosikymmenen loppupuolella. Kaupunkien kasvu ja uusien kaupunkien synty muokkaavat paikallisilmastoa, mikä ilmenee kaupunkimaisten alueiden lämpimyytenä verrattuna ympäröiviin maaseutumaisiin alueisiin. Tällöin puhutaan kaupungin lämpösaarekkeesta (engl. UHI, Urban Heat Island).

Tiivis kaupunkirakenne ja kaupunkien korkeammat lämpötilat vähentävät rakennusten lämmitystarvetta talvisin. Kesäaikaan kaupunkien korkeampi lämpötila toisaalta lisää rakennusten jäähdytystarvetta. Kaupunkien korkeammat lämpötilat ovat omiaan lisäämään kaupungissa asuvien lämpöstressiä. Tämä terveyshaitta korostuu selvimmin alhaisilla leveysasteilla sijaitsevissa kaupungeissa. Ilmastonmuutoksen myötä terveyshaitat saattavat yleistyä myös Suomen leveysasteilla, jossa ongelma konkretisoituu nykyilmastossa selvästi ainoastaan kesäisten hellejaksojen yhteydessä. Voimakkaisiin lämpösaarekkeisiin liittyy usein keskimääräistä huonompi ilmanlaatu, mikä pahentaa osaltaan terveyshaittoja.