Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Ilmastonmuutoksen hillintätoimista huolimatta ilmasto lämpenee ja siksi yhteiskuntien tulisi varautua niihin muuttuvan ilmaston aiheuttamiin yhteiskunnallisiin, terveydellisiin ja ympäristöllisiin seurauksiin, joita ei voida enää välttää. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ei poissulje hillinnän tarpeellisuutta, vaan mahdollisimman kestävän tilanteen saavuttamiseksi sekä hillintä- että sopeutumistoimenpiteitä tarvitaan.

Sopeutuminen on varautumista

Ilmastonmuutokseen sopeutumisella tarkoitetaan keinoja ja menettelyjä, joilla voidaan varautua ilmastonmuutoksen haitallisiin vaikutuksiin ja hyötyä mahdollisista eduista. Sopeutuminen voi olla ennakoivaa, suunniteltua tai reaktiivista. Suomessa ilmastonmuutoksen asettamat haasteet liittyvät muun muassa hulevesitulviin, rakennusten kosteusvaurioihin, energianjakelun turvaamiseen, tietoliikenneverkkojen ylläpitoon ja sään ääri-ilmiöihin.

Vuonna 2014 päivitetyn Suomen kansallisen ilmastonmuutoksen sopeutumisstrategian tavoitteena on vahvistaa ja lisätä Suomen sopeutumiskykyä ilmastonmuutokseen. Kansallisen strategian lisäksi aluetoimijat ovat laatineet omia sopeutumissuunnitelmia. Esimerkiksi Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY on laatinut pääkaupunkiseudulle ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategian, jonka visiona on ilmastonkestävä kaupunki.

Ilmastonmuutos kaupunkien haasteena

Saara PellikkaIlmastonmuutos luo erityishaasteita kaupungeille, sillä kaupunkien kasvu altistaa yhä suuremman väestömäärän vaikeasti ennustettaville sään ääri-ilmiöiden vaikutuksille. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on pääosin paikallista toimintaa ja suuri osa sopeutumiskeinoista on kaupunkien toimivallassa.

Vaikka sopeutumistoimenpiteitä on jo toteutettu Suomessa melko laajalti, kaupunkikohtaiset sopeutumissuunnitelmat puuttuvat monilta kaupungeilta. Tärkeää olisi ilmastonmuutokseen sopeutumisen integrointi kaupunkien kaikkien toimialojen toimintaan sekä kaupungin organisaation, kaupunkilaisten ja yksityisten yritysten ilmastonmuutokseen sopeutumisen tietoisuuden nostaminen. Ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista tulisi tarkastella yhdessä ja erityisesti panostaa toimenpiteisiin, jotka edistävät molempia tavoitteita.

Kaupunkisuunnittelu avainasemassa

Yhdyskuntasuunnittelulla voidaan ratkaisevasti vaikuttaa kaupungin sopeutumiskykyyn. Ilmastonmuutoksen vuoksi yhdyskuntasuunnittelussa tulisi varautua erityisesti tulviin, tuulisuuden, rankkasateiden ja myrskyjen lisääntymiseen, sadannan kasvuun, maan kosteuden ja pohjavesiolosuhteiden muutoksiin, eroosion ja sortumariskin lisääntymiseen sekä jäätymisolosuhteiden muutoksiin.

Ottamalla huomioon ilmastonmuutoksen vaikutukset jo kaupunkialueiden suunnittelun alkuvaiheessa, vältytään turhilta kustannuksilta ja pystytään toteuttamaan kustannustehokkaita sopeutumistoimia. Esimerkiksi viheralueet, hulevesiratkaisut, tulvariskialueiden huomioiminen, rakennusten oikea suuntaaminen ja kestävät rakennusmateriaalit lisäävät kaupungin ilmastonkestävyyttä.

Kaupunkiympäristössä maankäytön suunnittelun haasteena on sovittaa yhteen sopeutumistavoitteita kuten tulvariskien hallinnan edellyttämiä imeytys- ja viivytysalueet sekä tiivistä yhdyskuntarakennetta.

 

Lähteet ja linkit -osiosta löydät lisätietoa aiheesta.