Kaupunkien hiilinielut

Hankkeessa on laskettu Helsingin, Lahden, Turun, Vantaan ja Espoon kaupunkien maankäytön kasvihuonekaasupäästöt, hiilinielut ja hiilivarastot. Laskennan tulosten perusteella on kehitetty asemakaava- ja tonttitasolla käytettävä hiilitasetyökalu, jonka avulla hiilinielujen ja maankäytön kasvihuonekaasupäästöjen muutoksia voidaan arvioida rakennettavalla alueella. Työkalun tueksi on lisäksi laadittu toimenpidevalikoima, jossa kuvataan, miten maankäytön suunnittelulla voidaan vaikuttaa hiilinielujen säilymiseen ja lisäämiseen.

Kaavoittajan ja suunnittelijan käyttöön tarkoitettu Excel-pohjainen hiilitaselaskuri arvioi tietyn kaava-alueen maankäytön muutoksesta aiheutuvaa kasvillisuuden ja maaperään hiilivarastojen muutosta. Maankäyttömuutosten lisäksi laskuri arvioi uuden kerrostalorakennuskannan päärakenteiden hiilijalanjäljen sekä rakenteisiin sitoutuneen hiilivaraston suuruuden 50 vuoden tarkastelujaksolta. Tarkastelussa ovat mukana myös viherrakenteet, kuten viherkannet, viherkatot, katu- ja tonttipuut.

Laskentatyökalun tueksi laaditussa kaavoittajan ja suunnittelijan toimenpidevalikoimassa kuvataan, miten maankäytön suunnittelulla voidaan vaikuttaa hiilinielujen säilymiseen ja lisäämiseen. Toimenpiteiden vaikutuksia on arvioitu eri kaavatasoilla sekä viherrakentamisen että puurakentamisen näkökulmasta. Toimenpiteiden vaikutusten suhteellista merkittävyyttä havainnollistetaan kolmiportaisen arviointiasteikon avulla.

Tutustu hiilitaselaskuriin, toimenpidevalikoimaan sekä kaupunkien hiilitasekartoitukseen kohdasta valmis aineisto.

Hankkeen hiilinielut-osioon on lisäksi valmistumassa selvitys Lahden Vesijärven Enonselän hapetuksen merkityksestä kasvihuonekaasujen tuotannon kannalta.

Lisätietoa: Elina Järvelä, projektikoordinaattori, Helsingin kaupungin ympäristökeskus, elina.k.jarvela(at)hel.fi, +358 40 726 4877